50 AQIDAH AHLUSSUNNAH WAL JAMA’AH

Aqidah Ahlussunnah wal Jama’ah terdiri dari 50 aqidah, di mana yang 50 aqidah ini dimasukkan ke dalam 2 kelompok besar, iaitu:

1. Aqidah Ilahiyyah (عقيدة الهية) dan

2. Aqidah Nubuwwiyah (عقيدة نبوية)


Adapun Aqidah Ilahiyyah terdiri dari 41 sifat, iaitu:

A. 20 sifat yang wajib bagi Allah swt:

1. wujud (وجود), 

2. qidam 

dahulu tanpa permulaan (قدم), 

3. baqa 

kekal tanpa akhir (بقاء), 

4. mukhalafah lil hawaditsi 

membedai makhluq (مخالفة للحوادث), 

5. qiyamuhu bin nafsi 

berdiri sendiri (قيامه بالنفس), 

6. wahdaniyyat 

satu/tunggal (وحدانية), 

7. qudrat 

kuasa (قدرة), 

8. iradat 

berkehendak (ارادة), 

9. ilmu 

mengetahui (علم), 

10. hayat 

hidup (حياة), 

11. sama’ 

mendengar (سمع), 

12. bashar 

melihat  (بصر), 

13. kalam 

berkalam  (كلام), 

14. kaunuhu qadiran 

yg maha kuasa (كونه قديرا), 

15. kaunuhu muridan 

yg maha berkehendak (كونه مريدا), 

16. kaunuhu ‘aliman 

yg maha mengetahui (كونه عليما), 

17. kaunuhu hayyan 

yg maha hidup (كونه حيا), 

18. kaunuhu sami’an 

yg maha mendengar (كونه سميعا), 

19. kaunuhu bashiran 

yg maha melihat (كونه بصيرا), 

20. kaunuhu mutakalliman 

yg maha berbicara (كونه متكلما).


B. 20 sifat yang mustahil bagi Allah swt:

1. ‘adam (tidak ada), 

2. huduts (baru), 

3. fana’ (rusak), 

4. mumatsalah lil hawaditsi (menyerupai makhluk), 

5. ‘adamul qiyam bin nafsi (tidak berdiri sendiri), 

6. ta’addud  (berbilang)

7. ‘ajzu (lemah atau tidak mampu), 

8. karohah (terpaksa), 

9. jahlun (bodoh), 

10. maut, 

11. shamam (tuli), 

12. ‘ama (buta), 

13. bukmun (gagu), 

14. kaunuhu ‘ajizan, 

15. kaunuhu karihan, kaunuhu 

16. jahilan (كونه جاهلا), 

17. kaunuhu mayyitan (كونه ميتا), 

18. kaunuhu ashamma (كونه أصم), 

19. kaunuhu a’ma (كونه أعمى), 

20. kaunuhu abkam (كونه أبكم).


C. 1 sifat yang ja’iz bagi Allah swt.

Yaitu فعل ممكن أو تركه (berhak melakukan yang mungkin atau tidak mungkin)


Aqidah Nubuwwiyah terdiri dari 9 sifat, yaitu:


A. 4 sifat yang wajib bagi para Nabi dan Rasul:

1. siddiq (benar), 

2. tabligh (menyampaikan), 

3. Amanah, 

4. dan fathanah (cerdas).


B. 4 sifat yang mustahil bagi para Nabi dan Rasul:

1. kidzib (bohong), 

2. kitman (menyembunyikan), 

3. khianat, 

4. dan baladah (bodoh).


C. 1 sifat yang ja’iz bagi para Nabi dan Rasul.


I. DALIL-DALIL SIFAT WAJIB BAGI ALLAH SWT:

1. Dalil sifat Wujud (Maha Ada): QS Thaha ayat 14, QS Ar-Rum ayat 8, dsb.

2. Dalil sifat Qidam (Maha Dahulu): QS Al-Hadid ayat 3.

3. Dalil sifat Baqa (Maha Kekal): QS Ar-Rahman ayat 27, QS Al-Qashash ayat 88.

4. Dalil sifat Mukhalafah lil Hawaditsi (Maha Berbeda dengan Makhluk): QS Asy-Syura ayat 11, QS Al-Ikhlas ayat 4.

5. Dalil sifat Qiyamuhu bin Nafsi (Maha Berdiri Sendiri): QS Thaha ayat 111, QS Fathir ayat 15.

6. Dalil sifat Wahdaniyyat (Maha Tunggal / Esa): QS Az-Zumar ayat 4, QS Al-Baqarah ayat 163, QS Al-Anbiya’ ayat 22, QS Al-Mukminun ayat 91, dan QS Al-Isra’ ayat 42-43.

7. Dalil sifat Qudrat (Maha Kuasa): QS An-Nur ayat 45, QS Fathir ayat 44.

8. Dalil sifat Iradat (Maha Berkehendak): QS An-Nahl ayat 40, QS Al-Qashash ayat 68, QS Ali Imran ayat 26, QS Asy-Syura ayat 49-50.

9. Dalil sifat Ilmu (Maha Mengetahui): QS Al-Mujadalah ayat 7, QS At-Thalaq ayat 12, QS Al-An’am ayat 59, dan QS Qaf ayat 16.

10. Dalil sifat Hayat (Maha Hidup): QS Al-Furqan ayat 58, QS Ghafir ayat 65, dan QS Thaha 111.

11 & 12. Dalil sifat Sama’ (Maha Mendengar) dan Bashar (Maha Melihat): QS Al-Mujadalah ayat 1, QS Thaha ayat 43-46.

13. Dalil sifat Kalam (Maha Berfirman): QS An-Nisa ayat 164, QS Al-A’raf ayat 143, dan QS Asy-Syura ayat 51.

Dua puluh sifat yang wajib bagi Allah tersebut di atas dibagi kepada 4 bagian, yaitu:

1. Sifat Nafsiyyah. 

Artinya: Sifat yang tidak bisa difahami Dzat Allah tanpa adanya sifat. Sifat Nafsiyyah ini hanya satu sifat, yaitu: sifat wujud._

2. Sifat Salbiyyah. 

Artinya: Sifat yang tidak pantas adanya di Dzat Allah swt. Sifat Salbiyyah ini jumlahnya ada lima sifat, yaitu: Qidam, Baqa, Mukhalafah lil Hawaditsi, Qiyamuhu bin Nafsi, dan Wahdaniyyah.

3. Sifat Ma’ani.

Artinya: Sifat yang tetap dan pantas di Dzat Allah dengan kesempurnaan-Nya. Sifat Ma’ani ini jumlahnya ada tujuh sifat, yaitu: Qudrat, Iradat, Ilmu, Hayat, Sama’, Bashar, dan Kalam.

4. Sifat Ma’nawiyyah. 

Artinya: Sifat yang merupakan cabang dari sifat Ma’ani. Sifat Ma’nawyyah ini jumlahnya ada tujuh sifat, yaitu: Kaunuhu Qadiran, Kaunuhu Muridan, Kaunuhu ‘Aliman, Kaunuhu Hayyan, Kaunuhu Sami’an, Kaunuhu Bashiran, dan Kaunuhu Mutakalliman.


II. DALIL-DALIL SIFAT JA’IZ BAGI ALLAH

A. QS Al-Qashash ayat 68

B. QS Al-Imran ayat 26

C. QS Al-Baqarah ayat 284


CATATAN PENTING:

Pokok-pokok Ilmu Tauhid (مبادئ علم التوحيد):

1. Definisi Ilmu Tauhid (حده):

Ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat Allah dan para rasul-Nya, baik sifat-sifat yang wajib, mustahil maupun ja’iz, yang jumlah semuanya ada 50 sifat. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20 sifat dan sifat yang mustahil ada 20 sifat serta sifat yang ja’iz ada 1 sifat. Begitupula sifat yang wajib bagi para rasul ada 4 sifat (sidiq. tabligh, amanah, dan fathanah) dan sifat yang mustahil ada 4 sifat (kidzb / bohong, kitman / menyembunyikan, khianat, dan bodoh) serta sifat yang ja’iz ada 1 sifat. 50 sifat ini dinamakan “Aqidatul Khamsin / عقيدة الخمسين “. Artinya: Lima puluh Aqidah.

2. Objek atau Sasaran Ilmu Tauhid (موضوعه): Dzat Allah dan sifat-sifat Allah.

3. Pelopor atau Pencipta Ilmu Tauhid (واضعاه): Imam Abul Hasan Al-Asy’ari (260 H – 330 H / 873 M – 947 M ) dan Imam Abul Manshur Al-Mathuridi ( 238 – 333 H / 852 – 944 M ).

4. Hukum Mempelajari Ilmu Tauhid (حكمه): Wajib ‘ain dengan dalil ijmali (global) dan wajib kifayah dengan dalil tafshili.

5. Nama Ilmu Tauhid (اسمه): Ilmu Tauhid, Ilmu Ushuluddin, Ilmu Kalam dan Ilmu ‘Aqa’id.

6. Hubungan Ilmu Tauhid dengan Ilmu-ilmu lain (نسبته): Asal untuk ilmu-ilmu agama dan cabang untuk ilmu selainnya.

7. Masalah-masalah Ilmu Tauhid (مسائله): Sifat-sifat wajib, mustahil, dan ja’iz bagi Allah swt dan para Rasul-Nya.

8. Pengambilan Ilmu Tauhid (استمداده): Diambil dari Al-Qur’an, Al-Hadits, dan akal yang sehat.

9. Faedah Ilmu Tauhid (فائدته): Supaya sah melakukan amal-amal sholeh di dunia.

10. Puncak Mempelajari Ilmu Tauhid (غايته): Memperoleh kebahagian, baik di dunia maupun akherat dan mendapat ridha dari Allah swt serta mendapat tempat di surga.

Maka dengan demikian, benarlah apa yang di sepakati Ulama akan ciri ciri Islam yang berasaskan Ahl sunnah wal jama'ah


Islam Ahlussunnah wal Jama'ah adalah Islam dengan 4 ciri:

1. berpedoman pada Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. 

2. Di bidang Fiqih, bermadzhab kepada salah satu madzhab yang empat ( ImamHanafi, Imam Maliki, ImamSyafii dan Imam Hanbali). 

3. Di bidang Aqidah, mengikuti faham Asy'ariyah dan Maturidiyah. 

4. Di bidang Tasawuf, mengikuti Imam Abu Qasim al-Junaidi dan ulama Tasawuf yang muktabar.

_Sekian, Insya-Allah memahami dengan berguru yang ikhlas pada mengikuti manhaj Aswaja yang TULEN sahaja terhindarlah kita dari menjadi aqidah mujassimah (menyamakan Allah dengan makhluk) Wassalam._


0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post