SANAD PALING SAHIH & PALING DHAIF di Dalam Ilmu Hadis

SANAD PALING SAHIH & PALING DHAIF di Dalam Ilmu Hadis
Ini Sanad-Sanad yang Sahih dan Lemah dalam Hadits  Salah satu konten dalam sahih sebuah hadits adalah sanadnya, baik secara bersambung antara satu perawi dan yang lain mahupun kualiti dari perawi-perawi yang ada dalam sanad tersebut. Namun penelitian sebuah sanad tentu tidak semudah membalikkan tapak tangan karena kebiasaannya memerlukan kemampuan khusus dan waktu yang cukup lama. Para ulama dan peneliti hadits yang terbiasa meneliti sanad akan hafal dan menandai sanad mana sahaja yang sudah boleh pasti sahih dan sanad mana sahaja yang sudah boleh dipastikan kedhaifannya dan kebohongannya. Para ulama hadits membaginya menjadi dua kategori, yakni:

1. Silsilatuz  dzahab
2. Silsilatu kadzib.

Adapun silsilah dzahab atau silsilah emas, yang disebut Mahmud Thahan dalam Taysir Musthalah Hadits sebagai ashahhul asanid {sanad-sanad yang paling sahih} adalah sebagai berikut. Pertama, silsilah sanad sahih yang paling tinggi derajatnya adalah:

1. Sanad  Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar. Silsilah sanad inilah yang disebut para ulama sebagai silsilatudz dzahab karena kualiti perawi dan ketersambungannya tidak dapat diragukan lagi.

2. Kedua, silsilah sanad sahih yang kualitasnya di bawah silsilah dzahab di atas, yaitu riwayat Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bin Malik.

3. Ketiga, yang merupakan silsilah sanad sahih yang kualitasnya di bawah kedua silsilah sanad di atas adalah riwayat Suhail bin Abi Shalih dari Ayahnya {Abi Shalih} dari Abu Hurairah RA. Seperti halnya hadits shahih yang memiliki sanad paling shahih di dalamnya {ashahhul asanid} hadits dhaif juga memiliki sanad paling lemah {auha’ul asanid}. Imam Al-Hakim An-Nisabury menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul Ma’rifah fi Ulumil Hadits bahwa ada banyak sekali sanad-sanad yang dianggap paling lemah, baik dalam kategori tingkatan sahabat ataupun dari segi negara {tempat tinggal seorang rawi}. Imam As-Suyuthi telah menjelaskannya secara lengkap dalam kitabnya Tadribur Rawi fi syarhi taqrib An-Nawawi. Berikut tiga di antara banyaknya sanad lemah yang disebutkan As-Suyuthi sesuai ringkasan yang diberikan oleh Mahmud Thahan berdasarkan sahabat dan negara.

1. Pertama, sanad yang paling lemah yang dinisbatkan kepada sahabat Abu Bakar RA adalah Shadaqah bin Musa Ad-Dakiki dari Farqad As-Sabahiy dari Murrah bin Thayyab dari Abu Bakar RA.

2. Kedua, sanad paling lemah yang dinisbatkan pada ahli Syam adalah Muhammad bin Qais Al-Maslub dari Ubaidillah bin Zahr dari Ali bin Yazid dari Al-Qasim dari Abi Umamah.

3. Ketiga, sanad paling lemah yang dinisbatkan pada sahabat Ibnu Abbas, yaitu As-Sudy As-Saghir Muhammad bin Marwan dari Al-Kalbiy dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas. Juga As-Syeikhul Islam mengatakan bahwa ini adalah silsilah kadzib bukan silsilah dzahab. Beberapa sanad sahih dan lemah yang telah kami paparkan di atas adalah hanya kilas singkat pengetahuan agar mempermudah pembaca meneliti hadits dari susunan perawinya. Tetapi karena hadits jumlahnya ratusan ribu dan sanadnya juga sangat kaya, maka kami sarankan untuk lebih mendalami pembahasan terkait sanad dalam ilmu Musthalah Hadits.

Wallahu a‘lam.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post