Biografi Singkat Perawi dalam Sanad: Imam Yahya ibn Yahya

Imam Yahya ibn Yahya 

Nama beliau adalah Abu Zakaria, Yahya ibn Yahya ibn Bakar ibn Abdurrahman al-Tamimi al-Nisaburi. Dijuluki sebagai Syaikh al-Islam, al-Hafiz, ‘Alim Khurasan. Lahir di Nisabur tahun 142 H. 

Sempat bertemu sekaligus meriwayatkan dari beberapa orang Tabi’in kecil seperti: Katsir ibn Sulaym. 
Beliau berkelana mencari dan mengumpulkan hadis ke beberapa kota antara lain: Zuhair ibn Mu’awiyah, Malik ibn Anas, al-Layts ibn Sa’ad, Muslim ibn Khalid, Khalaf ibn Khalifah dan lain-lain.

Sedangkan beberapa murid kenamaannya antara lain: al-Bukhari, Muslim, Humayd ibn Zanjawyh, Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, Ahmad ib Sayyar, Muhammad ibn Rafi’ dan lain-lain. Kepakaran dan keimamannya tidak diragukan orang, bahkan Ahmad ibn Salamah berkata: ketika Yahya ibn Yahya meninggal, beliau merupakan imamnya untuk semua ummat Islam di dunia. 

Imam Ahmad ibn Hanbal menilainya sebagai Imam dan berkata: Kalau dahulu saya punya dana untuk mendatanginya, niscaya saya akan pergi menemuinya.

Imam Ishaq ibn Rahawayh berkata: Yahya ibn Yahya menjadi Imamnya para ulama dari Masyriq dan Maghrib. 

Imam al-Nasa’i menilainya dengan “Tsiqoh ma’mun” (dipercaya dan sangat dipercaya) 

Imam Yahya ibn Yahya meninggal pada bulan Rabi’ al-Awwal tahun 226 H, namun dalam kitab Tahzibul Kamal ditulis bahwa beliau meninggal pada akhir Syafar, tahun 226 H.

__________________________________________
40 Hadis Mudah Dihafal Sanad dan Matan Riwayat Imam Muslim
DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post