Biografi Singkat Perawi dalam Sanad: Imam Muslim

Imam Muslim
 
Beliau merupakan salah satu dari ulama hadis kenamaan yang mendapatkan julukan Amirul Mu’minin fi al-Hadis, selain julukan al-Imam, al-Hafiz, al-Shadiq, al-Mujawwad, al-Hujjah. 

Nama lengkap beliau adalah: Abu al-Husayn, Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Ward ibn Kawsyaz al-Qusyayri al-Nisaburi. 

Beliau dilahirkan di Nisabur tahun 204 H / 820 M., ada yang mengatakan tahun 206 H. 

Pertama kali belajar hadis dari Yahya ibn Yahya al-Tamimi pada tahun 218 H.

Haji pertama beliau lakukan pada tahun 220 H, beliau belajar di Makkah kepada al-Qa’nabi yang merupakan guru yang tertua buat beliau. Lalu beliau pergi ke Kufah dan mendengar atau berguru kepada Ahmad ibn Yunus dan beberapa ulama lainnya. 

Dari Kufah beliau kembali ke Nisabur untuk mengaji dan belajar dari para ulama Nisabur. Sebelum tahun 230 H beliau kembali melakukan perjalanan ilmiahnya berkelana mencari hadis. Beliaupun pergi ke Iraq, Makkah, Madinah, Mesir dan Syam.

Guru-guru Banyak sekali guru-guru beliau yang dari merekalah Imam Muslim belajar dan meriwayatkan hadis serta ilmu-ilmu lainnya. Tak kurang dari 300 orang guru beliau yang antara lain: 

1.  Ibrahim ibn Khalid al-Yashkuri 
2.  Ahmad ibn Hanbal 
3.  Ishaq ibn Rahawaih 
4.  Zuhair ibn Harb 
5.  Abd ibn Humayd 
6.  Ali ibn Hujr 
7.  Muhammad ibn Rafi’ 
8.  Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari 
9.  Yahya ibn Ma’in 
10.  Yahya ibn Yahya 
11.  Abu Bakar ibn Khallad 
12.  Abu Bakar ibn Abi Syaibah 

Imam al-Zahabi menyebutkan juga beberapa guru Imam Muslim yang besar dan populer, namun beliau tidak meriwayatkan hadis dari jalur mereka. Antara lain: Ali ibn Ja’d, Ali ibn al-Madini dan Muhammad ibn Yahya al-Zuhali.
Murid-murid Dengan reputasi besar Imam Muslim, banyak sekali orang yang ingin belajar langsung dari beliau. Mereka berasal dari berbagai pelosok daulah islamiah, baik dari Masyriq maupun Maghrib, demikian halnya banyak juga yang datang dari Jazirah. Diantara murid-murid beliau yang terkenal adalah:

1.  Ali ibn al-Hasan al-Hilali 
2. Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Farra’ 
3.  Ali ibn al-Hasan al-Junayd 
4.  Abu Isa al-Tirmizi 
5.  Ibrahim ibn Muhammad ibn Sufyan al-Faqih 
6.  Abd al-Rahman ibn Abi Hatim 
7.  Abu Bakar ibn al-Khuzaimah 
8.  Abu al-Abbas al-Sarraj 
9.  Muhammad ibn Makhlad al-’Atthar 
10. al-Hafiz Abu ‘Awanah 
11. Makki ibn Abdan, dll.

 
Reputasi dan Kredibilitas

Abu Quraisy al-Hafiz berkata: Saya mendengar Muhammad ibn Basysyar berkata: Penghafal hadis kelas dunia ada 4 orang: Abu Zur’ah di Rai, Muslim di Nisabur, Abdullah al-Darimi di Samarqand, dan Muhammad ibn Isma’il di Bukhara. 

Ibn Abi Hatim berkata: Muslim merupakan salah satu dari Penghafal Hadis yang bisa dipercaya. Aku bertanya kepada bapakku dan beliau menjawab: Dia jujur. 

Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad ibn Ya’kub al-Akhram berkata: Sesungguhnya Kota Nisabur pernah melahirkan 3 tokoh: Muhammad ibn Yahya, Muslim ibn Hajjaj, dan Ibrahim ibn Abi Thalib.

 
Kesungguhannya dalam menekuni Hadis 

Seorang ulama bernama Ahmad ibn Salamah bercerita: Suatu ketika diadakan majlis muzakarah untuk Imam Muslim. Seorang peserta menanyakan kepada beliau sebuah hadis. 

Ternyata beliau tidak tahu jawabannya. Tak lama beliau pun bergegas pulang. Setibanya di rumah, beliau masuk ke perpustakaannya dan menyalakan pelita seraya berkata: Jangan ada yang masuk ke kamar ini. Orang rumah menjawab: Ada yang memberi kita kurma. Imam Muslim mengizinkannya masuk. Sambil mencari hadis yang tadi ditanyakan, beliau memakan kurma itu satu per satu. Pada kurma terakhir, beliau menemukan hadis yang dicari.

 
Sahih Muslim 

Al-Husyan ibn Muhammad al-Masarjisi berkata: Aku mendengar bapakku berkata: Aku mendengar Muslim berkata: Aku menulis “al-Musnad al-Sahih” ini setelah memilah tiga ratus ribu (300.000) hadis yang aku dengar. 

Ahmad ibn Salamah berkata: Aku bersama Muslim dalam mengarang kitab Sahih ini selama 15 tahun. Jumlah hadisnya dua belas ribu (12.000). 

Al-Hafiz Ibn Mandah berkata: Aku mendengar Abu Ali al-Nisaburi berkata: Di bawah kolong langit, tidak ada kitab yang lebih sahih dari kitab Sahih Muslim.

Ibn Syaraqi berkata: Imam Muslim pernah berkata tentang kitabnya: Tidaklah aku masukkan sesuatu dalam kitab al-Musnad ini kecuali dengan dalil, dan tidak juga aku urung memasukkan sesuatu ke dalamnya kecuali dengan dalil juga.

Karya Di antara karya-karya Imam Muslim antara lain : 

1. Al-Jami’ al-Sahih, atau lebih dikenal dengan Shahih Muslim 
2. Al-Musnad al-Kabir ‘ala al-Rijal 
3. Al-Asma’ wa al-Kuna 
4. Kitab Al-’Ilal 
5. Auham al-Muhadditsin 
6. Kitab Al-Tamyin, dll.

 
Wafat 

Imam Muslim wafat di Nashr Abad, Nisabur, pada tanggal 25 Rajab 261 H/875 M dalam usia 50-an tahun.

__________________________________________
40 Hadis Mudah Dihafal Sanad dan Matan Riwayat Imam Muslim
DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA

 

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post