Biografi Syekh Yusri Rusydi Jabr

Biografi Syekh Yusri Rusydi Jabr

Beliau adalah Syekh Yusri Rusydi Jabr al-Hasani, nasabnya berakhir di Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Rasulullah Shallallahu `alaihi wa Sallam. Beliau berakidah Sunni mazhab Asy`ari dan dalam fikih bermazhab Syafi`I.

Lahir di Kota Kairo pada tanggal 23 September 1954. Kemudian masuk ke sekolah negeri hingga akhirnya diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Kairo dan menjadi sarjana pada tahun 1978 dengan peringkat sangat baik. Kemudian mendapatkan gelar Magister dalam bidang Bedah Umum dan Bedah Vaskular dari universitas yang sama pada tahun 1983. Beliau kemudian mendapatkan gelar Doktor dalam bidang Bedah Umum pada tahun 1991 dan menjadi anggota Persatuan Dokter Bedah Internasional pada tahun 1992.

Beliau pun kemudian kembali menjadi mahasiswa di Universitas al-Azhar fakultas Syariah wa al-Qanun pada tahun 1992 dan mendapatkan gelar Lisence (strata satu) di jurusan Syariah Islamiah pada tahun 1997 dengan peringkat baik sekali.

Belajar al-Quran
Beliau memulai menghafal al-Quran dengan riwayat Hafs ketika menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran Univ. Kairo, kepada Syekh Abdul Hakim bin Abdussalam Khatir (saat ini menjadi tim pentashih al-Quran di Madinah Munawwarah).

Kemudian beliau berhasil merampungkan hafalannya pada tahun 1985, kepada Syekh Muhammad Adam. Beliau juga menghafalkan kepada Syekh Muhammad Badawi al-Sayyid dengan sanad yang menyambung hingga ke Rasulullah.

Guru-guru Beliau
- Beliau menghadiri majlis kitab al-Muwattha karya Imam Malik yang dibimbing oleh Syekh al-Hafiz al-Tijani pada tahun 1976 hingga 1978.
- Beliau juga menghadiri majlis Syekh Muhammad Najib al-Muthi`I, penulis yang melengkapi kitab al-Majmu` Syarh al-Muhazzab. Beliau menghadiri majlis Syekh Muhammad Najib al-Muthi`I pada tahun 1978 hingga 1981, mempelajari kitab Shahih Bukhari, Hasyiyah Qalyubi wa al-Umairah, Ihya Ulumuddin, dan mendapatkan ijazah darinya dalam bidang fikih dan hadis.
- Beliau juga menghadiri majlis kitab Syamail Muhammadiyah milik Imam Tirmizi yang dibimbing oleh Syekh Abdullah bin Siddiq al-Ghumari al-Hasani pada tahun 1980 di masjid Rusydi di kota Dokki. Dan beliau mendapatkan sanad dalam kitab hadis ini yang menyambung kepada Imam Tirmizi. Beliau juga menghadiri majlis Muwattha, dan kitab al-Luma` yang dibacakan oleh Syeikh Ali Jum`ah. Beliau terus menghadiri majlis Syekh Abdullah al-Ghumari hingga wafat pada tahun 1993.
- Beliau juga menghadiri majlis yang dibimbing oleh Syeikh Ali Jum`ah di masjid al-Azhar. Mengkaji kitab Waraqat dan Jam`ul Jawami`, dan juga mengikuti pengajian Shahih Bukhari, Sahih Muslim dengan sanad yang bersambung kepada mereka. Beliau juga sempat mengikuti sebagian pengajian kitab Sunan Abi Dawud, Muqaddimah Ibnu Shalah, Mughni al-Muhtaj, al-Asybah wa al-Nazair, Kharidah Bahiyah, Fathul Qarib dan beberapa kitab lain.

Di antara guru-guru beliau yang lain adalah:
- Syekh Ahmad al-Mursi.
- Syekh Ismail Shadiq al-Adawi.
- Syekh Kamal al-Annani.
- Dr. Nasr Farid Washil mantan Mufti Negara Mesir.
- Syekh Zaki Ibrahim al-Hasani.
- Syekh Muhammad bin Alawi al-Maliki.
- Syekh Muhammad bin Abdul Baits al-Kattani.
- Syekh Muhammad Hasan Utsman.
- Syekh Habib Ali al-Jufri al-Husaini.
- Dr. Muhamamad Rabi` al-Jauhari.
- Dan para guru lain selama belajar di al-Azhar.
__________________________
Sumber: http://bit.ly/171K15B

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post