Biografi Singkat Perawi Hadis: Imam Malik bin Anas

Imam Malik Bin Anas
Nama Lengkap: Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harits ibn Usman ibn Jutsail ibn Amr ibn al-Harits al-Ashbahihy al-Humairy, dikenal dengan Malik ibn Anas.
Lahir: di Madinah pada tahun 93 H /712 M masa khalifah Malik ibn Marwan.
Meninggal: di Madinah pada hari Ahad 12 Rabi’ul Awal 179 H dalam usia 87 tahun.

Guru-guru Imam Malik
Guru-gurunya :
1. Rabi’ah al-Ra’wi ibn Abd al-Rahman al-Madani
2. Ibn Hurmuz Abu Bakar ibn Yazid
3. Ibn Syihab al-Zuhri
4. Nafi’ ibn Surajis Abdullah al-Jaelani
5. Ja’far Shadiq ibn Muhammad al-Madani
6. Muhammad al-Quraisy
7. Nafi’ ibn Abu Nu’aim, dan lain-lain.
 
Murid-murid Imam Malik
Tabi’in:
1. Sufyan ats-Tsauri,
2. Al-Laits ibn Sa’id,
3. Hammad ibn Zaid,
4. Sufyan ibn Uyayna,
5. Abu Hanifah,
6. Abu Yusuf
 
Tabi’it Tabi’in:
1. Al-Zuhri, Ayyub al-Sakhtiyani,
2. Abu al-Aswad,
3. Muhammad ibn Yusuf,
4. Rabi’ah ibn Abd Rahman,
5. Yahya ibn Sa’id al-Anshari,
6. Musa ibn Uqbah, dan
7. Hsyam ibn ‘Urwah.
 
Bukan Tabi’in:
1. Nafi’ ibn Abi Nu’aim,
2. Muhammad ibn Ajlan,
3. Salim ibn Abi Umayyah,
4. Abu an-Nashari,
5. Al-Syafi’i, dan
6. Ibn Mubarak.
 
Karya Imam Malik
Karya beliau yang sampai ke zaman ini adalah kitab al-Muwatta’
dan menjadi master peacenya.
Selain karya tersebut adalah Kitab fi al-Aqidah, Kitab al-Nujum,
Kitab Manasik, Ahkam al-Qur’an, al-Mudawwanah al-Kubra,
al-Wadhinha, Risalah Ibn Wahab, Tafsir li Gharib al-Qur’an,
al-Mustakhrajah, dan kitab al-Sirr.
 
Kajian atas Kitab Muwatha’
Kitab monumental Imam Malik banyak disyarh oleh ulama-ulama
sesudahnya, diantaranya:

1. Al-Tamhid lima fi al-Muwatha min al-Ma’ani wa al-Asanid karya
Abdil Barr al-Narmi al-Qurtubi.
2. Al-Istizkar fi Syarh Mazahib Ulama al-Amsar karya Ibn Abdil
Barr.
3. Kasyf al-Mughti fi Syarh al-Muwatha karya Jalaludin al-Suyuthi.
4. Tanwir al-Hawalik karya Jalaludin al-Suyuthi.
5. Al-Muntaqa karya al-Dahlawi al-Hanafi.
6. Syarh al-Zarqani karya Zarqani al-Misri al-Maliki.

_______________________________________
40 Hadis Keutamaan Dzikir & Berdzikir
Abdurrahman bin Muhammad bin Ali al-Habsyi
Ahmad Lutfi Fathullah Mughni


0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post