Biografi Singkat Perawi Hadis: Abdullah ibn Yusuf al-Tanisi

Abdullah ibn Yusuf al-Tanisi
 
Abdullah ibn Yusuf al-Tanisi, Abu Muhammad al-Kila’I al-Mishri, Ulama asal Damascus yang kemudian pindah ke Tanis.

Di antara guru-guru beliau:
1. Isma’il ibn Rabi’ah ibn Hisyam,
2. Isma’il ibn Ualyyah,
3. Bakr ibn Mudr,
4. Khalid ibn Yazid,
5. Abdullah ibn Lahi’ah,
6. Abdullah ibn Wahab,
7. Malik ibn Anas.
8. Al-Layth ibn Sa’ad,
9. Al-Walid ibn Muslim,
10. Yahya ibn Hamzah,

Murid-murid beliau:
1. Al-Bukhari,
2. Ibrahim ibn Hani al-Nisaburi
3. Ibrahim ibn Ya’kub
4. Abu Hatim al-Razi
5. Al-Layth ibn ‘Abdah
6. Bakr ibn Sahl al-Dimyathi
7. Al-Rabi’ ibn Sulaiman
8. Muhammad ibn Ishaq al-Shaghani
9. Yahya ibn Usman ibn Salih al-Mishri
10. Yahya ibn Ma’in
 
Kredibilitas :
Yahya ibn Ma’in berkata: Orang yang paling kuat riwayatnya dari Muwattha Malik adalah Abdullah ibn Maslamah al-Qa’nabi dan Abdullah ibn Yusuf al-Tanisi 

Menurut Abu Hatim al-Razi: Dia lebih kuat dari Marwan al-Thathari, dan dia juga tsiqah.
 
Al-Bukhari berkata: Beliau adalah orang yang paling kuat ingatannya di kalangan ulama Syam.

Abdullah ibn Yusuf berkata: Saya mendengar hadis kitab Muwathtah’ dari Malik lewat bacaan yang dibaca oleh al-Hanini, 2 kali, aku mendengarnya bersama Abu Mishir. Hal itu terjadi pada tahun 166 H.
 
Al-Zahabi mengkatagorikan Abdullah ibn Yusuf dengan lebel al-Hafiz, dan menyimpulkan kredibilitasnya dengan penilaian Ibn Ma’in sebagai orang yang paling kuat yang meriwayatkan al-Muwattha’.
 
Sedangkan Ibn Hajar menyimpulkannya dengan nilai yang sangat baik:
Tsiqah mutqin, min atsbat al-nas fi al-Muwattha’. Abdullah ibn Yusuf meninggal di Mesir pada tahun 218 H.

Hadis-hadis riwayatnya, diriwayatkan lagi oleh al-Bukhari, Abu Daud, al-Nasa’i, dan al-Tirmizi.


_______________________________________
40 Hadis Keutamaan Dzikir & Berdzikir

Abdurrahman bin Muhammad bin Ali al-Habsyi
Ahmad Lutfi Fathullah Mughni


0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post