MASALAH KE-1: IKHTILAF DAN MADZHAB - Apa Makna Madzhab ?

Makna Madzhab.
Makna kata Madzhab menurut bahasa adalah: مَوْضِاُ الذَّهَابِ tempat pergi.
Sedangkan Madzhab menurut istilah adalah:

مَا اُخْتصَُّ بِهِ الْمُجْتَهِدُ مِنْ الْأحَْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَرْعِيَّةِ الِاجْتِهَادِيَّةِ الْمُسْتعََادَةِ مِنْ الْأ دِلَّةِ الظَّن يَّة

Hukum-hukum syar’i yang bersifat far’i dan ijtihadi yang dihasilkan dari dalil-dalil yang bersifat zhanni oleh seorang mujtahid secara khusus22.
Pengertian madzhab yang lebih sempurna dan sistematis dengan kaedah-kaedah yang tersusun baru ada pada masa imam-imam mazhab.

Para Imam Mazhab.
1. Abu Sa’id al-Hasan bin Yasar al-Bashri, Imam al-Hasan al-Bashri (w.110H).
2. An-Nu’man bin Tsabit, Imam Hanafi (w.150H).
3. Abu ‘Amr bin Abdirrahman bin ‘Amr, Imam al-Auza’i (w.157H).
4. Sufyan bin Sa’id bin Masruq, Imam Sufyan ats-Tsauri (w.160H).
5. Imam al-Laits bin Sa’ad (w.175H).
6. Malik bin Anas al-Ashbuhi, Imam Malik (w.179H).
7. Imam Sufyan bin ‘Uyainah (w.198H).
8. Muhammad bin Idris, Imam Syafi’i (w.204H).
9. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Imam Hanbali (w.241H).
10. Daud bin Ali al-Ashbahani al-Bahdadi, Imam Daud azh-Zhahiri (w.270H).
11. Imam Ishaq bin Rahawaih (w.238H).
12. Ibrahim bin Khalid al-Kalbi, Imam Abu Tsaur (w.240H).

Namun tidak semua mazhab ini bertahan. Banyak yang punah karena tidak dilanjutkan oleh para ulama yang mengembangkan mazhab setelah imam pendirinya wafat. Oleh sebab itu yang populer di kalangan Ahlussunnah-waljama’ah adalah empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Bahkan Syekh Abu Bakar al-Jaza’iri menyusun kitab Fiqhnya dengan judul al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah (Fiqh menurut empat mazhab).


>>Bersambung <<<<

_______________________
Referensi: Buku 37 Masalah Populer Ustadz Abdul Somad
Ingin Selengkapnya download di SINI

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post